MVN LED
Spots
gloeilamp vervanger
TL
Wall washer
Wi fi
Druklamp vervanger
Inbouw spots
Panelen
TL
Spots
gloeilamp vervanger
Druklamp vervanger
TL
Wall washer
Start
Start
Contact
Projecten

MVN Led

MVN LED © 2012

           Artikel 1 Definities en algemene bepalingen1.1             MVN Led: de eenmanszaak MVN Led, statutair gevestigd te Warnsveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51175363.

1.2             Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan MVN Led een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten.

1.3           Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door MVN Led. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: (LED) verlichting en aanverwante artikelen.

1.4           Website van MVN Led: de website van MVN Led, te vinden via www.mvnled.com

1.5           De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat MVN Led deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.6           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van MVN Led die strekken tot de verkoop van Producten.

1.7           De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met MVN Led.

1.8           Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9           In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen


2.1           Alle offertes zijn 30 dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2           De door MVN Led gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3           De door MVN Led opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

                                                                                                       Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1           Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door MVN Led uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en MVN Led akkoord is gegaan met deze aanvaarding

3.2           Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van MVN Led ondertekend door MVN Led retour is ontvangen of zodra MVN Led overgaat tot levering van Producten.


Artikel 4 Levering


4.1             Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2             Indien het bestelde Product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door MVN Led een nadere levertijd opgegeven, waarbij MVN Led zal trachten altijd binnen vier weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.3             Levering van Producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres in Nederland. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

4.4             In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 4.3, is levering ook buiten Nederland mogelijk indien MVN Led en de Opdrachtgever dit schriftelijk overeenkomen.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud


5.1             MVN Led behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens MVN Led.

5.2             Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van MVN Led geschieden. Opdrachtgever is verplicht MVN Led onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

5.3             Bij gebreke van betaling op de vervaldag zoals vermeldt in de factuur en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is  MVN Led gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever  MVN Led bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van MVN Led om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert MVN Led tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.


                                                                                                                                    Artikel 6 Conformiteit


6.1             Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en MVN Led hiervan op de hoogste stellen.

6.2             Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan MVN Led zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3             Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient Opdrachtgever MVN Led een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht MVN Led niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan MVN Led heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.

6.4             Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van reclame schorten overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

6.5             Op alle door MVN Led geleverde Producten berust een garantietermijn van twee jaren. Geen garantie wordt gegeven op gebreken die zijn ontstaan door slijtage, verbruik van goederen of onjuist gebruik.


Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1             MVN Led sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door MVN Led geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van MVN Led.

7.2             Indien MVN Led aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van MVN Led beperkt tot het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

7.3             Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MVN Led aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MVN Led toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4             MVN Led is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

7.5             De Opdrachtgever vrijwaart MVN Led tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst


Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever


8.1             In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van MVN Led en Opdrachtgever.

8.2             Opdrachtgever dient zorg te dragen dat MVN Led alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

8.3             Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door MVN Led geleverde Producten. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, vervalt de garantie als omschreven in artikel 6.

8.4             Indien MVN Led maatwerk levert aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever alle door MVN Led verzochte gegevens aan MVN Led doorgeven. Indien de Opdrachtgever foutieve gegevens doorgeeft aan MVN Led, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het factuurbedrag zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vervanging en/of reparatie van het geleverde.


Artikel 9 Overmacht


9.1           MVN Led is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2           MVN Led kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voorduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.


Artikel 10 Prijs & Betaling


10.1         Alle door MVN Led verzonden facturen dienen binnen dertig dagen worden voldaan.

10.2         De Opdrachtgever dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of schriftelijk is overeengekomen met MVN Led.

10.3         Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan 8% rente per maand verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Opdrachtgever is in geval van verzuim ook alle door MVN Led gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.4         Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door MVN Led gemaakt indien MVN Led op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.5         Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt MVN Led zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen


11.1         Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MVN Led partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2         Opdrachtgever en MVN Led zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3         Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen MVN Led en de Opdrachtgever.